આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ ઉજવણી-૨૦૧૮

Jun 21, 2018

તા. ૨૧/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ શાળાના મેદાનમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિનની  ઉજવણી શાળાના તમામ વિદ્યાર્થીઓ તથા તમામ સ્ટાફ

મિત્રો દ્વારા કરવામાં આવી.