ડાઉનલોડ

અભ્યાસક્રમ (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

ધોરણ-૯,૧૧(વાણિજ્ય પ્રવાહ ),૧૨(વાણિજ્ય પ્રવાહ )

ધોરણ- ૧૧ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ ),૧૨ (વિજ્ઞાન પ્રવાહ )


ટાઈમ ટેબલ (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

ટાઇમ ટેબલ (ધોરણ ૯ થી ૧૨ )


પરીક્ષાની માહિતી (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ


વાર્ષિક રજાની યાદી (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

વાર્ષિક રજાની યાદી


શાળાકીય પ્રવૃત્તિ કેલેન્ડર (શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯)

શાળાકીય પ્રવૃત્તિ કેલેન્ડર


ધોરણ-૧૧ અંગ્રેજી વિષયનુ નવું પેપર પધ્ધતિ


std-11 science BLUEPRINT


STD-9ENGLISH BLUEPRINT

STD-9GUJARATI BLUEPRINT

 STD-9MATHS BLUEPRINT

 STD-9SCIENCE BLUEPRINT

STD-9SANKRIT BLUEPRINT


ધોરણ.૯ થી ૧૨ નવા અભ્યાસક્રમના પાઠ્યપુસ્તકો- ૨૦૨૦

ધોરણ 10 ના પાઠયપુસ્તકો

ધોરણ 9 ના પાઠયપુસ્તકો

 

સ્ટડી મટટરીયલ

ધોરણ :-૯ જુન-૨૦૨૦ વિષય :- ગુજરાતી(પ્રથમ ભાષા)