શૈક્ષણિક કર્મચારીગણ

શ્રી રાજેષભાઈ એન. ટંડેલ
એમ.એ.,એમ.એડ (અંગ્રેજી)
આચાર્યશ્રી