ફીનું માળખું

 

ધોરણ વાર્ષિક લેબ ફી વાર્ષિક ફી કોમ્પ્યુટર વાર્ષિક ફી
૭૨૦ ૬૦૦
૧૦ ૮૪૦ ૬૦૦
૧૧(કોમર્સ) ૯૬૦ ૬૦૦
૧૧(સાયન્સ) ૧૩૦ ૯૬૦ ૬૦૦
૧૨(કોમર્સ) ૧૧૪૦ ૬૦૦
૧૨(સાયન્સ) ૧૬૦ ૧૧૪૦ ૬૦૦

 

નોધ : સરકાર શ્રી ની સવલત મુજબ કન્યા કેળવણી ફી નિ:શુલ્ક છે.