સંપર્ક

શેઠ હીરાલાલ છોટાલાલ પારેખ નવસારી હાઇસ્કૂલ

પેટ્રોલ પંપની સામે,
દુધિયા તળાવ,
નવસારી. ૩૯૬૪૪૫

શાળાનો ફોન નંબર:(૦૨૬૩૭) ૨૫૯૪૧૭
શાળાનો ઈમેલ અડ્રેસ: navsarihighschool@yahoo.com

 

Input the code: captcha