દિવાલી વેકેશન અંગેની સુચના

Oct 24, 2019

સરકારશ્રીના આદેશ મુજબ તા. ૨૪-૧૦-૨૦૧૯ થી તા. ૧૩-૧૦-૨૦૧૯ સુધી દિવાલી વેકેશન રહેશે.

  • તા. ૧૪-૧૦-૨૦૧૯ થી શાળા રાબેતા મુજબ ચાલશે.