ધોરણ-૧૦ માર્ચ ૨૦૨૦ નું પરિણામ

Jun 11, 2020

અમારી શાળાનું ધોરણ-૧૦ માર્ચ ૨૦૧૯-૨૦ નું પરિણામ ૯૫% આવ્યું . શિક્ષકમિત્રો  અને  વિધાર્થીનીઓને  અભિનંદન.