ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ માર્ચ ૨૦૨૦ નું પરિણામ

Jun 11, 2020

અમારી શાળાનું ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ માર્ચ ૨૦૧૯-૨૦નું પરિણામ  ૯૨.૩૦% આવ્યું . શિક્ષકમિત્રો  અને  વિધાર્થીનીઓને  અભિનંદન.