સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત વર્ચ્ચુઅલ શાળા અઠવાડિક ઓનલાઇન ટેસ્ટમાં રાજ્ય કક્ષાએ ટોપટેનમાં આવેલા વિદ્યાર્થીઓનું પ્રમાણપત્રો દ્વારા સન્માન.

Feb 16, 2021